• Accueil
  • > Archives pour le Mercredi 28 octobre 2009

IḌ D WASS (tukkist) n AMAR MEZDAD

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

Tukkist tis-snat seg wungal  «iḍ d wass »  sɣur Ɛ.Mezdad

 

Tasa ur tessager yiwen

 Tasa ur tessager yiwen. Maca d win i d-yufraren ger tarwa-s. D win i tḥemmel aṭas. Ur tuksan ara. D win i d amenzu i tessider. Ula d tuccent deg umadaɣ yezga yiwen ger tarwa-s yufrar-d ɣef wiyaḍ. Qqaren d ddnub ɣef tasa ma ur tessaɛdel tarwa-s, ma tella tneḥyaft gar-asen. Neţat ddnub ur t-tewwi ara : d ayen ara yečč wa i teţen wiyaḍ. D ayen ara yels i ţlusun daɣen.

Asmi meẓzi d amaɛlal kan, yeṛwa lehlak d axessar. Ulac aṭtan ur t-nebla. Ussan imenza mi d-ilul yedla-d fell-as unezyuf (*), yečča-yas yakk timeccacin-is. Yuɣal d aqeṭtiḍ. Ur yessin iḍes am uzal am yiḍ. Yuɣal tekker yakk taɛrur-is d  tɛenqiqt-is. Taqerrut-is ur teţaf ara amek ara s-teqqen tacacit seg wakken teţuddum d aman. Ur teţaf ara yakk amek ara ţ-teṭtef. Yal ssbeḥ tḍellu-yas abux yerna tdehhen-iţ s zzit taqdimt. Akka i s-d-qqarent tidak yessnen.

Asmi yewweḍ sin neɣ tlata wagguren ikcem-it buyefrax (*). Ur as-yekkis ara armùi i t-yeǧǧa d iclem. Tessefxas-as Aɛli-Abnennay xemsa neɣ seţa tikkal. Nnig ddurt ur yaɛriḍ ayefki. D aman kan i s-tesquddur s-sya ɣer da. Yeṭtef tarwiḥt. Cwiṭ cwiṭ iles-is itejji yuɣal iteṭteḍ. Ula d yemma-s, neţat d tacaraft aṭas d argaz i d-tṛebba, teqqar-as : « A yelli, tura ma yedder yedder, ma ulac ur d-sseɣlay ara tidderɣelt ɣef yiman-im. Imeṭtawen-a ur lhin ara.»

Ɣef seţa wagguren d tabuzeggaɣt i d-yeɣlin fell-as. Acu  ur as-d-tesseggra ara. Twet tɛedda. Yuɣal yewwi-d cwiṭ iman-is, iṛebba tikesmatin, yessefraḥ-iţ cwiṭ. D neţa i d aqcic-is amenzu. Yebda amured yerna yekker ɣef tqejjirin-is di lawan. Ulac amḍiq yeţaǧǧa di tɣerɣert. Asmi i d-zzin fell-as sin iseggasen yeṭtef-it nannas d weɛsar (*). Yuɣal d axeclaw. Yuser amzun d asennan. Tewwi-t ɣer yiwen n ṭtbib akken d adaɛmamac yefka-yas ddwa. Cwiṭ kan yaf iman-is : wissen ma ɣer ddwa-nni i yufa neɣ ma d tira i s-d-tura ɣer ccix i t-yesseḥlan. Daɣen terqa-yas aman mačči abrid neɣ sin.

 Seg-mi i d-yekker yeṛwa-tent, yerna yesseṛwa-yas-tent. Deg-mi akka ɣas tura meqqer iɛedda i isennanen, mi tessakked deg-s ad tergagi tasa-s. Ma yeḍsa ad taf yebbuḥra wul-is ula d neţat. Ma yemmuɣben neɣ yulwa, daɣ neţat.

Tger aɣenǧa ɣer tasilt, yedda-d wacu i d-yeddan. Tebda tferreq-asen. D lawan imensi. Sin d arrac, yiwet d taqcict. Ur ḥemmlen ara seksu. S-sya ɣer da teţbeddil-asen imensi. I nutni kan. Ma d neţat ayen yella tessegḍi-t. Ayen i d-yugaren teţarra-t ɣer tama i uzekka-nni lawan imekli. Bdant tɣenǧawin asṭenten. Imawen ssusmen. Rran-ţ i tuffẓa. « čaw ssaw», akken yella di tmacahuţ. Ayen sseblaɛn  amzun ɣer tɛebbuṭ-is i t-ţarran. Ma ṛwan nutni, d neţat i yeṛwan. Ma lluẓen, d neţat i yelluẓen. Akken armi d asmi i d-mmden. Nutni ţimɣuren neţat yeţali-ţ ccib.

Berra, tura yeɣli-d yiḍ. Tadamcact ulac maḍi di tmurt-nneɣ, tugeţ deg wussan-a umerḍil ger Yennayer d Furar. Zik zik i d-iɣelli yiḍ. Uḍan ɣezzifit, ur d-yeţali ara wass alamma tkerheḍ iman-ik. Zik zik i gganen medden, usu imennaɛ deg usemmiḍ. Lḥasun tagrest yiwen ur ţ-iḥemmel. Tesseɣlay-d lxuf ɣef yemdanen. Aḍu ger lejqayeq d ashurru am tejlibt n tfiɣar (*). Ggugmen lmal uddaynin d wid n lexla. Uccanen, limer mačči d laẓ i ten-id-yeţawin alamma d leḥwari, a-s-tiniḍ ǧǧan tamurt : ulac askaɛwew. Iɣelli-d usemmiḍ igezzem am tefrut.

Wid yesɛan tanezduɣt yakk d tduli menɛen akken bɣun ilin, ma d igellil meskin aḥlil. Dɣa ma yerna uɛebbuḍ d ilem ula i d-nini. Di lawan-a n tegrest tferreq taddart ɣef sin : wid yesɛan d wid yenḥafen,  wanag anebdu ɛedlen medden tikli.

Asemmiḍ n tmurt-nneɣ, aṭas ɣilen d akellex. Sebbken waman deg iɣeẓran, tsebbek zzit di leqsuḍ. Sebbken idammen deg iẓuran. Mačči yiwen neɣ sin, seg widak tebla tissit, i yeqquren deg iberdan, gersen, uɣalen amzun d iggermumen. Ţuɣalen d iblaḍen, ula d aḍlaq ur yezmir a-ten-yeḍleq uɣessal. Anagar (*) ma s lembat.

Tamurt-nneɣ akka ɣur-es d tannumi. Tseţ arraw-is. Am uwaɣezniw neɣ yir taqjunt. Akka taddart-a seg-mi i s-d-tecfa d wakken i d-ḥekkun imezwura, anagar  tlatin yexxamen i ţ-iɛemren. Taddart teggumma ad timɣur, ula d yiwen wexxam ur d-yerna. Tlatin yexxamen asmi yebda lqern, tlatin yexxamen aseggas-a.

Wa yenɣa-t bujḥiṭ, wa yenɣa-t laẓ, wa yenɣa-t nnif, wa tenɣa-t tmenǦert, wa yenɣa-t ṭtrad. Yal wa amek i s-teččur, acu kan mačči d imɣaren i yeţmeţaten. Ulac imɣaren da, akken i ţruḥun d igeḍman, d ilmeẓyen. Ulac imɣaren, ma d timɣarin ggtent. Tilawin nutenti sennint iseggasen akken sennint iɛeqqayen deg wezrar. Aḥlil ! ¨Ţɣimint-d i twaɣyin. Ta temḍel sin, ta temḍel tlata, ta rebɛa. Ggerrint-d i nngaḥi d wussan iberkanen.

Dɣa deg wussan-a n tegrest, ma teffeɣ-d tafukt, a-tent-tafeḍ deg wennar i yiṭij. Ssummurent. Sbecbucent. D tifermacin. Taṭtucin d tidaɛmamacin. ¨D tukmicin. Acu n llebsa, acu n lḥala. Ta teţani-d i ta, neɣ stewtiwent gar-asent.

Imɣaren ulac, acku irgazen-nneɣ ma menɛen si tizi n temẓi, ssawaḍen rebɛin neɣ xemsin iseggasen, s-syin ţawin-d aṭtan si lɣerba : wid ixedmen  di lmina turin-nnsen meččent, wid ixedmen deg izulixen ţwaten s karaf. Aṭtan mačči yiwen, d lehlak ixeddamen, d lehlak igellilen. Mi d-wwḍen ɣer taddart, aseggas neɣ sin, ad aɛnun abrid ɣer tmeqbert. Seg tillas ɣer tillas. Seg wemruj n ddunit ɣer win n laxert. Si laxert ɣer tayeḍ. Seg-mi i d-kkren d agrireb. Irgazen-nneɣ msakit. Wissen anwa i ɣ-yedɛan. Yerna iḥuza-yaɣ.

Berra tezdeɣ tsusmi. Aɛni d adfel. Aḍu-nni i d-ibegsen kra yekka wass, ata-n yekbel. Ass aneggaru di Yennayer yekkat-d wedfel. D amerḍil.

Asmi tebda ddunit, nnan-as i weqjun : « Xtir ili-k d aqjun neɣ d tameṭtut.»  Yextar. Yenna-yasen : «D awezɣin, tagi ur tḍerru. Yif-it ma lliɣ d aydi tiḥdert ad tixfif, wanag tameṭtut aḥlil.»

Tamurt ma tseţ arraw-is, yessi-s d aɛsar i tent-tɛesser. Liḥala n tmeṭtut i yiman-is, akken texdem ur teţɛeddi ara. Mi ara tili ɣer imawlan-is, qbel ad teddu d tislit, akken yebɣu yili, tikkwal imawlan ţḥadaren taqcict am wakken beqqun ad tfares cwiṭ n lehna skud ur teffiɣ. Mi teqqen tabniqt, am wezger yeqnen azaglu. A-ţ-terr i ddel d tɛekkmin. Ur ţ-id-iṣaḥ yiḍes ar ad yali wass. Ur ţ-id-iṣaḥ ad terr awal ma ur ţ-yaɛǧib. Tadist deffir tayeḍ, dderya d inilban, am lbaṭata wa ur ireffed wa. Tamɣart d wemɣar si tama ad ţnezman fell-as. Tilewsatin si tama dderz-nnsent ad yesnunnut aṭas d aseggas. Akken ara tɣil ddunit qrib a-s-d-teḍs, mi jewǧent yakk tlewsatin, imɣaren wwḍen amkan-nnsen, imir-en ar ad d-teɣli fell-as txeṣsart taneggarut, yerna ur tebna fell-as.

Tekker lgirra. Ɣef medden yakk, akka a la-qqaren ; mi akka tefra, aṭas i tesserbeḥ taggara. Ma d neţat teqqed-iţ. Lgirra ɣef medden yakk, acu kan  tiyita anagar kra i ţ-yeččan. Twet-iten akken ur d-ţenkaren. Terẓa-yasen ifer. D afeddix ur ntejji. Tuǧǧla n temẓi, a lɣaci, ulac taluft i ţ-yecban.

Lgirra ɣef medden yakk i tɛedda. Akka a la-qqaren wigi yessalayen ixxamen, mi tesmuqleḍ tazeqqa-nnsen a-k-teɣli tcacit, ulin deg igenni acḥal d laɛli. Lebruj ssulin widak yessentellen tiqerray-nnsen ussan-nni n rrɛud d lbarud. Widak iteffren deffir n tsebbalt neɣ deffir tedmarin n Jacqueline dihin di Fransa. Neɣ di Tunes yakk d ttunsiyin. Mačči anagar neţat i yeǧǧlen, mačči anagar arraw-is i yeggujlen. D tideţ ! Aqedruref i teqqedruref ur yezmir yiwen a-t-yektil.

Dɣa d iḍ akka am tura. Ass n tegrest mi yekfa Yennayer, ass umerḍil i ţ-id-yewweḍ lexbar. Ddurt-nni yezrin  yerza-d s axxam-is. Yensa. Ddan-d yid-es sin. Mačči n lɛerc-a. Tameslayt-nnsen amek akken i truḥ, smuzguten cwiṭ deg umeslay. Tga-yasen-d imensi. Mi kfan imensi tesla-yasen mi ţmeslayen. Tefka tamezzuɣt. Yenna-yas umeddakel-is amezwaru, ahat tmenṭac neɣ ţeɛṭac iseggasen kan di laɛmer-is, anẓad ur as-d-yemɣi di tamart :

 _ A Si-Salem, ass-a ɣileɣ Wellah ur nemniɛ. Ziɣ ur-ɛad i ɣ-teččur, mazal an-neffeẓ tagella. Tarṣast-nni yeddmen Aɛli-Awaḍi ɣileɣ deg-i i teṭterḍeq.

Yessusem weqcic-nni. Ahat d Salem i t-id-iberrmen. Yeqqim cwiṭ, yuɣal ikemmel awal-is :

_ Win yeffɣen yeẓra ɣef wacu. Yeẓra daɣen acu i t-iţraǧun. Neɣ ḍelmeɣ, a Si-Salem ?

Salem d argaz-is neţa. D bab n wexxam-is. Yerra-d nnehta. Yuɣal yerra-yas awal, amzun s tmara :

_ Mačči sin neɣ tlata i yeɣlin ɣer tama-w. Ussan-nni imezwura teḍra yid-i am win yerwin, ma d tura nduz. Ass-a d Aɛli-Awaḍi, azekka d wayeḍ, seld-azekka d wayeḍ. Win yeɣlin yeţuɣaḍ, yeǦǦa-d wid aɛzizen deffir-es. acu d tagi i d ssuma. S wannect-a i ɣ-d-tesqam. Win yeɣlin teɣli tjegdit-is, ma ur neddim amkan-is.

Yerna Salem aɛziz ɣur-es wawal. Seg-mi i t-tuɣ, tecfa-yas kan d asusam. Aṭas deg at taddart ur nessin amek iga umeslay-is. Llan wussan, si tsebḥit ar tameddit ur d-ineṭteq ara maḍi. Aṭas i s-yeqqaren diri-t i-mi ur yessugut ara awal. Llan wid i s-yeqqaren ixuss di lefhama.

Asmi yella d acawrar yeqqar di llakul, ccix-is ula d neţa iɣil-it yebbuhel. Iḥqer-it aṭas, armi i s-d-iban yif arrac akken ma llan. Yeɣra ddeqs. Yesɛedda la BǦurse, fkan-as-ţ-id. Yekcem ɣer llakul anda i d-ssufuɣen wid yesɣaren. Acu mmi-s ufellaḥ meskin tewɛer fell-as leqraya. Aseggas-nni kan amenzu yerɣa-yasen laɛzib. Temmut-asen tyuga d snat testan d warraw-nnsent. Dɣa nnulen lqaɛa teɣli-d fell-asen lihana d tameqqrant. Nutni yellan ufraren-d ɣef at taddart, deg yiwen wass, uɣalen d igellilen, ur asen-d-yeggri wacemma. Tuli-ten ṭtlaba acku izgaren ziɣ d imnuṣaf, ţekkin deg-sen medden. Mačči d ayla-nnsen kan i sen-yerɣan, yedda ula d ayla n wiyaḍ.

« Amɣar, di lawan-nni ur-ɛad i t-teǧǧa tezmert, yeffeɣ-it laɛqel. Acu n ddwa ara d-yaf i lhemm-is, d mmi-s. I-wumi ţarwen medden iqcicen ?

Yenna-yas :

_ Berka-k leqraya. Tura ilaq an-nemḥami, an-nefru xersum ṭtlaba.

Akka tafellaḥt n leqbayel. Rrbeḥ yecrek ma d lexsara aha.

Kkren unagen ɣer Fransa. Neţa i-mi meẓzi yufa-d amḍiq di lmina. Ma d amɣar ur t-qbilen ara. Ussan imezwura teḍra yid-es am udderwic, ur yeẓra acu i-wumi d-iberru. Yeţmeslay kan, ur iga algam i yiles-is. Am yiḍ am uzal d asnirmet neɣ d rregmat, neţa yellan d axewni. Lmizirya mi ara teɣli ɣef yiwen teţarra-t d ilef aderɣal ur yeẓra anda iteddu. Salem yedda-yas di lmendad i baba-s. Yufa-t aṭas di tegniţ n ddiq. Tamurt usemmiḍ, lɣerba, lqella usurdi, yerna temɣer.

Yuɣal amɣar meskin yezna-t-id rray, yesnuzu kawkaw deg iberdan. Sebɛa iseggasen i qqimen di tmurt tamcumt. Aɣrum asemmaḍ, agris aberkan. Taxxamt tneggi deg tiqit, ulac times, txuss tduli. Sebɛa d tagrest i sɛeddan akken. Asmi i d-uɣalen ṭtlaba fran-ţ. Ma d amɣar amzun akken yerwi laɛqel-is s tideţ. Cwiṭ cwiṭ afud-is yeţmiri. Seg imir-en ur yufa iman-is. Ur yerna ara aṭas. «

Tekreh ad d-tesmekti wid yemmuten. Teţaggad a-ten-id-tessendekwel. At laxert, ur ḥemmlen ara wid ara ten-id-ibeddren tal taswiɛt. Yak ula d nutni tjerreḥ tasa-nnsen di laxert. Ma di laɛwacer ur yella uɣilif. Di laɛwacer, teţakk-asen amur-nnsen ma ulac ad ţrun ɣef tnebdadin. « At laxert ţuɣalen-d s ixxamen-nnsen di laɛwacer. ḥemmlen ad d-afen ayen ḥemmlen di ddunit.»

Dɣa sin neɣ tlata wussan meqbel, zik zik i teţenkar. Kra n wacu ḥemmlen a-t-id-theggi. Amɣar iḥemmel aḥeddur deg uyefki. Tamɣart d tafermact kksen yakk wuglan, neţat asmi tella ɣef ddunit tḥemmel aḥlaw ujilban am igedrez am ssmayem. Argaz-is, d win i-ɣef tezza tasa-s iruḥ kan akka ur yehlik ur yebli, s lmut n leɣbina, sebɛa terṣasin i ineqren idmaren-is, argaz-is iḥemmel buzelluf. Xemsa warraw-is d imeẓyanen i mmuten, ur ṛwan tibexsisin. Yiwen tenɣa-t tegdiṭ teddem-it kan akka ur tebna. Wis sin tebzeg tɛebbuṭ-is tuɣal am teylewt, annect ila-ţ, iḍarren-is d ifassen-is uɣalen am uɣanim, tlata wagguren n lehlak. Tis tlata d taqcict teɣli ɣef tzeqqa wissen acu i ţ-yewwin ɣer din, yenta-yas yigig di tmelɣiɣt. Tis rebɛa d tis xemsa daɣen d tiḥdayin ddrent kan kra n wussan. Asgen asemmaḍ !

I xemsa yid-sen msakit i d-ssuturen d ayefki d tbexsisin. Ayefki yeshel tura. Ma d tibexsisin ma llant tefra, ma ulac teţakk-asen tifirest, neɣ tiẓurin neɣ ddellaɛ.

 Yal aseggas tesnusuy-d fell-asen, di Tɣanimt. D tiɣawsiwin-a i s-d-ssuturen.

« Lmut tezga yid-neɣ, ur ilaq ara a-ţ-naggad. D lferḍ fell-aɣ, ulac win ara tezgel. Iluxert, llan d icawraren, icawraren ad uɣalen d iluxert annect bɣun kken-t. Akka i taɛmer. Limer mačči akka imdanen ad myeččen gar-asen. Ugar !  Akka i d-yeǧǧa ṛebbi ddunit. Limer d lebɣi mi yemmut yiwen a-t-neǧǧ kan deg wemkan-is. «

 Anagar di laɛwacer i tḥemmel a-ten-id-tebder. Limer ass-a mačči d amerḍil amzun d laɛwacer, ahat yiwen ur t-id-teţadder. Yerna tneddef tasa-s teţqeḍririf. Yekkat-iţ uzenneqnaq. Anda-t yiḍes, ma a-ţ-id-yas !

Publié dans tamazight(65) | Pas de Commentaire »

ass-nni ungal n Amar Mezdad

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

clip_image2.jpgTasγunt  ayamun n Σ. Mezdad tewwi-d kra issalen γef ungalen id-ifγen ussan agi di tmurt. Tajmilt n dda Σmar meqqwert , amahil ines di tira, di tsekla neγ deg wannar n idles s umata γur-es azal anect-ilat. Awal agi id-iteddun γef ungal ines aneggaru ksaγ t-id di tesγunt ines Ayamun.Ulac acu ur neţfakka. Kra i d-yeγlin γer ddunit ilaq ad yiwsir. Ayen yeẓzan, ţγaren iẓuran deffir ifurkawen. Kra iteddun, neγ yeţmuruden, kra yeţţarran nnefs, tγelli tgecrirt, iḥeffu weglim, yeţruẓu yifer. Ma d amdan, tikkwal yeţwaγ ula d allaγ-is. Iseggasen-a ineggura, tamγart, cwiṭ cwiṭ, ixerreb leεqel-is, mačči d tinna n zik. Kra tennuγ d ddunit, ddunit taggara-ya terra-d deg-s ţţar. Mi ţ-yesni ad as-yales. Tura awal ma izad, ad iruḥ fell-as yiḍes, kra yekka yiḍ d asnirmet. Alamma yedden ccix, neţţat tiṭ-is ur teqqin. Imir, ad teddem ssḍel i tẓallit. Ad tesṭettun, ur tferren azal d yiḍ.
“ Selleγ-as mi ara tefk lfaţiḥa. Ɣur-s d tannumi lfaţiḥa mačči s tsusmi, teţmeslay ansi i k-yehwa ad as-d-tesleḍ, amar i-mi s teqbaylit i ţ-teţţak, teẓra acu teqqar “ A bab n igenwan d tmura ! A ssadaţ imeεzuzen !” Ad ţ-tawi akken azrar n ddeεwa n lxir, tatut ur teţţeţţu yiwen deg-neγ. Zik ula d Tawes teţţawi-ţ-id di lfaţiḥa. “Ad yeg Ṛebbi teẓza s ixulaf, ad terbaḥ ad tesserbeḥ.” Tineggura-ya, ur as-selleγ ara tbedder-iţ. Tekkes-iţ di lfaţiḥa, akken i ţ-tekkes deg wul-is. Uggaγ d tideţ γur-s, dayen temsa.
Mi tfukk taẓallit, tikkwal teggan alamma bdan medden tuffγa. Syin ad d-tekker, bezgent wallen, aqerru-s amzun d tissirt. Mi ara yi-d-taf deg wexxam, tugeţ d nek ara ţ-yezwiren s εelxir ; tikkwal ur iyi-t-d-teţţara ara. Mi teswa cwiṭ n lqahwa, ad tawi abrid n wennar, nnig Yiger-Usammer, din ara taf Nna-Faṭi. Seg wasmi temmut Tḥemmuţ, aţţan tuγal γer Nna-Faṭi, yerna tamexluqt-nni ul-is diri-t, ur ţ-ḥemmlen ara medden : mačči am tmettut am tayeḍ!

M.A.U

source:imyura.com

Publié dans tamazight(65) | Pas de Commentaire »

le colonel Houari Boumédiène et tamazight

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

le colonel Houari Boumédiène et tamazight dans histoire(16) Houari%20Boum%C3%A9di%C3%A8ne le colonel Houari Boumédiène,

 

Fervent partisan d’un socialisme autoritaire, le colonel Houari Boumédiène, à la faveur d’un coup d’État le 19 juin 1965, mit en place un pouvoir autocratique avec l’aide de l’armée et de la redoutée Sécurité militaire. Sur le plan intérieur, l’ère Boumédiène fut celle des nationalisations des secteurs importants de l’économie. C’est sous son régime que commencèrent les premières campagnes d’arabisation dans l’«Algérie nouvelle».

Rappelons que Boumédiène avait reçu son instruction presque exclusivement en arabe classique dans les écoles coraniques de la région de Guelma, la médersa El Kettani (Constantine), et dans les universités théologiques de la Zitouna (Tunisie) et d’al-Azhar (Égypte), un haut lieu du fondamentalisme musulman. De ce fait, il n’a jamais pu se libérer de l’emprise de la religion et de l’arabe coranique.

L’arabisation devint l’«option fondamentale de l’Éducation nationale». Le président Boumédiène  avait été très clair sur ce sujet :

« L’enseignement, même s’il est d’un haut niveau, ne peut être réel que lorsqu’il est nationale, la formation fût-elle supérieure, demeure incomplète, si elle n’est pas acquise dans la langue du pays. Il peut même constituer un danger pour l’équilibre de la nation et l’épanouissement de sa personnalité. Il peut également engendrer des déviations qui risquent d’entraver une saine et valable orientation. » Toutefois, «la langue du pays» dont parlait Boumédiène n’était pas l’amazigh, mais l’arabe de la tribu Quraychite d’Arabie saoudite à l’époque du prpophéte que personne ne parlait en Algérie!

 

 Boumédiène avait même déclaré en novembre 1968:

‘ »L’arabisation ne peut être réalisé avec le seul concours de l’État. D’autres efforts doivent émaner également de l’élite arabisée [...]. Les mosquées sont à la disposition de ces élites pour alphabétiser et inculquer l’arabe aux adultes« .

La politique d’arabisation suscita de profondes tensions dans la population. Celles-ci aboutirent à des heurts parfois violents entre les étudiants, comme en mai 1975, à Alger et à Constantine. Des professeurs irakiens vinrent enseigner dans les universités. Mais l’arabisation décidée par le président Boumédiène (dès l’indépendance) continua inlassablement. En 1976, ce fut l’arabisation de l’affichage avec les noms de rues et des plaques d’immatriculation. Puis le vendredi fut déclaré «jour de repos hebdomadaire» à la place du dimanche. Mais les Amazighs furent, parmi les Algériens, ceux qui s’opposèrent le plus à l’arabisation. Leur résistance s’exprima dans l’usage exclusif de l’Amazigh et du français dans tous les lieux publics, que ce soit dans les cafés, les hôtels, les restaurants et les bureaux administratifs. Le 10 décembre 1976, Houari Boumédiène, candidat unique à la présidence, fut réélu avec 99 % des voix.

Par la suite, Boumédiène mit la pédale douce à l’arabisation. Il fit même appel à Mostefa Lacheraf pour sauver l’école algérienne. De culture à la fois arabe et française, cet historien et essayiste était à l’époque un critique presque solitaire (et considéré aujourd’hui comme un visionnaire) d’une «arabisation» forcenée de l’enseignement. Il s’était souvent opposé à Ben Bella et croyait que la religion pourrait éventuellement jouer un rôle néfaste dans la société algérienne:

« Premièrement, l’islam porte en lui le poids des valeurs propres à une civilisation rurale archaïque et son intégration à l’idéologie politique peut servir de frein à la modernisation du pays. Deuxièmement, les forces conservatrices vont s’appuyer sur la religion pour perpétuer des moeurs rétrogrades en ce qui concerne la famille, la condition féminine et les rapport dans la société« .

Trois décennies plus tard, ces prévisions paraissent d’une justesse remarquable, mais à l’époque elles pouvaient bouleverser les dogmes de l’oligarchie algérienne toute orientée sur le panarabisme et le Proche-Orient. Certains prétendirent que le président était plus sensibilisé aux tensions provoquées par l’arabisation, d’autres crurent que des rapports inquiétant sur la qualité de l’éducation lui étaient parvenus. Enfin, il est probable que le président, affaibli par la maladie, n’avait plus la force de soutenir fermement sa politique d’arabisation. Le 27 décembre 1978, la mort de Boumédiène mit un terme à cette «pause» dans l’arabisation. Cela dit, l’ère Boumédiène avait permis à la couche «arabisante» de la population de «profiter» de l’arabisation afin de prendre le contrôle de leviers importants en Algérie, tels que l’éducation et une partie de l’administration.

 

En 1976, Le président Boumédiène confisquera (en 1976) le Fichier Amazigh qui contenait un ensemble de publications sur des recherches Amazighes écrites en alphabet latin


Les années de plomb de Boumédiene

22 Juillet 1969 :
A l’ouverture du premier Festival culturel panafricain à Alger, le président Houari Boumediene dans son discours rappelle aux Africains que « longtemps contraints de nous taire ou de parler la langue du colonisateur, c’était un devoir essentiel et premier que de retrouver nos langues nationales, les mots hérités de nos pères et appris dès l’enfance. » Il reconnaît « qu’il n’y a pas de langue qui, au départ, soit plus apte qu’une autre à être le support de la science et du savoir… »

Le pouvoir de Boumediene interdit à la chanteuse et romancière berbérophone Taos Amrouche ainsi qu’à d’autres chanteurs berbérophones de représenter l’Algérie à ce même festival.

Amère, Taos Amrouche écrira une tribune « en marge du festival » dans le journal le Monde (ce qui vaudra à celui-ci avec les articles sur le procès de Krim Belkacem, près d’une année d’interdiction !). Néanmoins, Taos Amrouche se produira au moins une fois à la fin juin 69 à la Cité Universitaire de Ben Aknoun grâce à l’invitation du « cercle d’études berbères » qui y fonctionna avec plus ou moins de bonheur entre 68 et 70, appuyé par le comité de gestion de la cité.

 

1970 :
Les pressions du gouvernement algérien aboutiront à faire supprimer complètement l’émission en kabyle de Radio-Paris, alors qu’historiquement il n’y a jamais eu autant de berbérophones en France !

A la chaîne kabyle de Radio-Alger, on notera que les reportages sportifs réalisés en direct des stades jusque-là en kabyle seront supprimés et assurés désormais par un relais de la chaîne en arabe. De la même façon on assiste unilatéralement au passage fréquent de disques en arabe sur la chaîne kabyle, alors que la réciproque sur la chaîne arabe ou mieux à la télévision n’est pas assurée (une chanson tous les trois à six mois au plus à la TV !).

15 Janvier 1971 :
Le cercle d’études berbères et l’UNEA (Union Nationale des Étudiants Algériens) sont dissous par le pouvoir de Boumediene après de nombreuses manifestations, grèves et l’arrestation de plusieurs étudiants pour « menées subversives ».

1972 :
La célèbre chorale féminine kabyle du lycée Amirouche de Tizi-Ouzou (ayant obtenu les premiers prix au Festival de la chanson populaire), se verra contrainte par le proviseur et les autorités locales à chanter une grande partie de son répertoire en langue arabe.

Si Mohamed Baghdadi (directeur des sports) propose une réforme du sport mettant en place « la commune sportive de base » et il prétend aussi lutter contre le régionalisme et pour l’arabisation : il obtient ainsi la transformation de la JSK (Jeunesse Sportive de Kabylie) en JSK (Jamai Sarrii al Kawkabi).

Mai-Juin 1972 :
Un groupe de militants de la cause berbère suggère la création d’un enseignement de la langue berbère à l’Université Paris VIII (Vincennes). Cette initiative donne naissance au Groupe d’Études Berbères (G.E.B). L’enseignement de la langue berbère ne sera effectif qu’à partir du 29 janvier 1973 quand l’Université Paris VIII décide sa création.

1973 – 1974 :
On assiste à la suppression définitive de la chaire de l’université d’Alger. Mammeri ne semble alors mener qu’un vague combat d’arrière-garde. En tout cas, la suppression s’est passée « en douceur ». La discipline « ethnologie » disparaît de l’Université dans le cadre de la RES de 71 mise progressivement en application et l’enseignement du berbère n’est prévu dans le cadre d’aucun des modules des nouvelles licences de lettres ou de langues

La chanson kabyle connaît un essor qualitatif très important et une production intense. Face aux multiples interdictions de l’enseignement et de l’écriture du berbère, il ne reste plus que la chanson comme moyen d’expression et de revendication. Durant cette année des étudiants comme Ferhat Mehenni et tant d’autres créent le groupe « Imazighen Imoula » (Les berbères du nord). A l’initiative d’Amar Mezdad, d’autres étudiants kabyles créent à leur tour le groupe « Lazouq » où se retrouvent Sid Ahmed Abderrahmane, Mokrane Ghozlane, Ali Ouabadi et Idir. Mais c’est ce dernier qui, à travers sa chanson « baba Inouba », donnera un nouveau souffle à la chanson kabyle et lui permettra de s’internationaliser.

Les thèmes de la chanson kabyle de ces débuts des années 1970, sont essentiellement axés sur la revendication identitaire et culturelle berbère, la liberté d’expression et la situation de la femme. On ne chante plus seulement les thèmes de l’amour, l’émigration et la religion. La chanson kabyle désormais « interroge, démontre, critique, propose, dénonce, loue, affronte, polémique et provoque ». La politique d’oppression est le plus important leitmotiv.

Face à son engagement, cette chanson, qui véhicule un discours radical et parfois virulent envers le pouvoir en place, connaîtra la répression et vivra dans la clandestinité. Ses interprètes seront successivement arrêtés ou marginalisés.

Juin 1974 :
La fête des cerises à Larbaa Nait Irathen se termine très mal puisque la police et les gendarmes n’ayant pas suffi à contenir les manifestants, on fera appel à l’armée pour les réprimer durement. La foule était mécontente en raison du remplacement de plusieurs chanteurs kabyles par des improvisations de chanteurs en arabe.

Cette même fête des cerises sera d’ailleurs interdite l’année suivante

Novembre 1974 :
Amar Ouerdane fonde l’Association socio-culturelle berbère de Montréal (Canada) dans le but de faciliter l’adaptation des immigrants algériens berbérophones en milieu québécois et canadien et aussi de diffuser le patrimoine berbère.

1974-1975 :
L’interdiction est faite à l’état civil d’enregistrer les prénoms autres que musulmans, ceux-ci faisant l’objet d’une liste exhaustive. C’est toute une série de prénoms berbères qui en fait les frais.

Juillet 1975 :
Juste après la fin de l’année scolaire, la répression s’abattait sur la Kabylie. Arrestation de plusieurs étudiants lycéens et autres personnes militant pour la culture amazigh.
Dans la région de Larbaâ Nath Irathen, Salah AGAG, Madjid BOUMEKLA, Mohand HAMAZ, Brahim KOLI et Mouloud MOSTEPHAÏ ont été arrêté sous le chef d’inculpation « d’atteinte à la sureté de l’Etat » par la police du Pouvoir dictatorial de Houari BOUMEDIENE et ont purgé 5 mois de prison à la maison d’arrêt de Tizi-Ouzou. Leur défense fut assurée par Maître BOUZIDA. Au premier procès, le tribunal de Larbaâ Nath Irathen déclara son incompétence.
Début Décembre 1975, le même tribunal rejuge l’affaire. Certains inculpés ont écopé de 10 mois de prison dont 6 avec sursis. Le procureur insatisfait du résultat fait appel. Le procès fut rejugé au tribunal de Tizi-Ouzou. La sentence était plus lourde : deux ans de sursis, 1000 dinars algériens d’amende et interdiction de passeport donc de quitter le territoire algérien.

5 Janvier 1976 :
Mohamed Haroun, militant berbériste et fils de chahid est arrêté par la Sécurité militaire à Alger pour avoir posé une bombe au tribunal militaire de Constantine. Cette bombe a été désamorcée à temps.

C’est aussi le cas de Lounès Kaci et de Hocine Cheradi qui ont posé une bombe au siège du quotidien « El-Moudjahid » à Alger et de Mohamed Smaïl Medjeber qui a posé une bombe au tribunal militaire d’Oran le 3 janvier avec la complicité de Daniel Paul, de Salby Jay et d’André Noël Cherid. Le choix des cibles est très significatif : El-Moudjahid connu pour son aversion pour la question de tamazight, les tribunaux militaires où la répression est assez symbolique, (…) la chaîne de télévision un des outils les plus monstrueux de la répression ».

Ces poseurs de bombes sont accusés de trahison, d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de complicité, de trafic de devises et de jets d’explosifs. Ils sont condamnés par le tribunal de Médéa le 2 mars 1976. Trois peines capitales, deux condamnations à perpétuité et d’autres peines allant de dix à Vingt ans de prison.

16 Avril 1976 :
« Journée du savoir » – Yaoum El-Ilm. Journée commémorative de la mort en 1940 du cheikh Abdel-hamid Ben-Badis président de l’Association des Oulémas Algériens. Le chef de l’État dans une ordonnance, publiée au JORA le 23 avril 1976, définit l’organisation de l’éducation et de la formation.

Après avoir défini la mission du système éducatif qui s’inscrit dans le cadre « des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste », l’enseignement est assuré en langue nationale à tous les niveaux d’éducation et de formation et dans toutes les disciplines.

La mission de l’école fondamentale est de dispenser aux élèves « un enseignement de langue arabe leur permettant une maîtrise totale de l’expression écrite et orale ; cet enseignement, qui est un facteur important de développement de leur personnalité, doit les doter d’un instrument de travail et d’échange pour se pénétrer des différentes disciplines et pour communiquer avec leur milieu ».

L’arabisation porte aussi sur l’enseignement préparatoire qui est dispensé « exclusivement en langue arabe ».

Cette ordonnance met fin d’une manière très claire aux espoirs et aux attentes des berbéristes et des berbérophones. Tamazight est ainsi mise à l’écart et exclue de l’école. Le choix de l’État algérien est désormais fait. L’arabisation est décrétée.

Cette décision des plus hautes instances de l’État engendre un mépris jamais égalé dans les milieux berbérophones et surtout en Kabylie. La revendication se radicalise. Les contestations s’enveniment après la promulgation de la Constitution et de la Charte nationale qui renforcent l’arabisation et la définition de l’Algérie comme nation arabo-islamique. La répression s’abattra aussi sur les berbéristes.

Mai – Juin 1976 :
Lors des débats sur la Charte nationale les étudiants militants berbéristes diffusent un document de 50 pages.

A ces débats, les jeunes militants berbéristes ont pris part en masse. Sept cent vingt (720) prises de parole sont semble-t-il décomptées dans Alger. Ainsi la revendication culturelle et identitaire berbère connaît une ampleur importante. Elle se pose désormais dans des débats publics. Malgré cette « tolérance » le pouvoir utilise la répression.

Après une intervention dans une salle de cinéma à Alger, l’étudiant et chanteur kabyle Ferhat Mehenni est arrêté pour la première fois par la Sécurité militaire. Ces interventions ont sans doute permis aux services de sécurité de mettre à jour leurs fichiers concernant les berbéristes et opposants à la politique culturelle du pouvoir.

27 Juin 1976 :
La Charte nationale est adoptée par référendum. Ce document qui est un texte national fondamental définit l’Algérie comme étant une partie intégrante de la nation arabe.

« Le peuple algérien se rattache à la patrie arabe, dont il est un élément indissociable » (…) » L’Algérie n’est pas une création récente. Déjà sous Massinissa, fondateur du premier État numide, et de Jugurtha, initiateur de la résistance à l’impérialisme romain, s’était dessiné le cadre géographique et commençait à se forger le caractère national ». (…) « A ces deux caractéristiques principales se sont ajoutés progressivement à partir du 7e siècle les autres éléments constitutifs de la Nation Algérienne, à savoir son unité culturelle, linguistique et spirituelle (…) ». On peut affirmer, ajoute le texte de la Charte nationale, « que ces différentes périodes de notre histoire ont constitué un creuset où se sont fondus intimement les brassages ethniques, les apports de toutes sortes, comme les créations nouvelles du génie national, tout cela pour aboutir à une expression originale de la personnalité arabo-musulmane de notre peuple… ».

La politique culturelle s’attellera, selon la Charte, à concrétiser un projet des plus urgents : la généralisation de l’utilisation de la langue arabe qui « est un élément essentiel de l’identité culturelle du peuple algérien. On ne saurait séparer notre personnalité de la langue nationale qui l’exprime. Aussi, l’usage généralisé de la langue arabe, et sa maîtrise en tant qu’instrument fonctionnel, est une des tâches primordiales de la société algérienne au plan de toutes les manifestations de la culture et à celui de l’idéologie socialiste ».

Le choix de la langue arabe est fait. Il est irréversible. « Il ne s’agit nullement de choisir entre la langue nationale et une langue étrangère. Le problème du choix étant dépassé et irréversible, le débat sur l’arabisation ne peut porter, désormais, que sur le contenu, les moyens, les méthodes, les étapes, la conception générale d’une langue ».

Tout en dénonçant l’étouffement de la culture algérienne, l’uniformisation, le totalitarisme culturel, le PRS (Parti de la Révolution Socialiste), pour qui la langue arabe doit être la langue nationale, critique sévèrement le pouvoir algérien qui reste silencieux sur la question berbère dans les textes de la Charte nationale de 1976.

« Sur la question berbère, la Charte ne dit pas un mot. Voila donc un texte qui se présente comme national et qui évacue complètement un problème auquel sont sensibles des millions d’Algériens. (…) Or la langue berbère existe. C’est la langue maternelle d’une partie des Algériens. Elle doit être reconnue, préservée et développée comme partie intégrante de notre patrimoine national. Son enrichissement, son passage à la forme écrite, son enseignement, sa diffusion doivent être garantis. ».

Ainsi le PRS, avec à sa tête Mohamed Boudiaf, est le premier parti politique algérien à se prononcer en faveur de la question berbère.

27 Juin 1976 :
Mohand Cid Ali-Yahia dit Rachid, ancien acteur important dans la crise dite berbériste de 1949, lance le Front Uni de l’Algérie Algérienne (F.U.A.A.) en France. Fidèle à son combat des années 1940 pour l’Algérie algérienne, Rachid Ali-Yahia, par son mouvement d’opposition au régime de Boumediene, renouvelle son combat pour l’identité algérienne et la question linguistique et culturelle.

Ce front n’aura qu’une faible influence en Algérie. Quelques-uns de ses militants seront arrêtés en mars 1980.

Été 1976 :
Pour avoir tiré des textes littéraires en Tifinagh sur ronéo et aussi pour avoir été abonnés au bulletin de l’Académie berbère (Agraw imazighen) de Paris, deux cents (200) jeunes de la région de Larbaa Nath Irathen sont arrêtés et emprisonnés. Ils seront, pour quelques-uns, condamnés jusqu’à 18 et 24 mois de prison.

Afin de porter le coup de grâce à l’édition berbère en Algérie, le Fichier de Documentation Berbère (F.D.B) tenu depuis 1946 par le Père Jean Marie Dallet est mis sous scellés par le pouvoir de Boumediene.

Ce Fichier est considéré comme source exceptionnelle de documents concernant l’étude de l’histoire, de l’ethnographie, de la littérature, de la linguistique des communautés berbérophones de Kabylie, du Mzab et de Ouargla. Ce fichier était au début un périodique mensuel, puis bimestriel, pour devenir à partir de 1955 trimestriel. On y trouve des monographies de villages de Kabylie, des études sur l’Islam, les croyances et superstitions, la sagesse populaire, la vie quotidienne, la zoologie, la botanique et la culture matérielle..

19 Juin 1977 :
Lors du match final de la coupe d’Algérie de football opposant la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) et le Nasr de Hussein-Dey (NAHD), les spectateurs kabyles scandent des slogans hostiles au président Boumediene, présent dans la tribune officielle, et au régime tels que : « JSK imazighen », « la langue berbère vivra », « à bas la dictature », « vive la démocratie »…

La retransmission en direct de cette rencontre à des milliers de téléspectateurs révèle au peuple algérien l’expression d’un mécontentement et d’une contestation ouverte et radicale d’une population d’une région du pays, qui souffre d’une marginalisation identitaire et culturelle…

Septembre 1977 :
A la suite de la manifestation en juin 77 à la finale (remportée par la JSK) de la coupe d’Algérie, une nouvelle réforme du sport est adoptée consacrant définitivement les ASP, c’est-à-dire le sport corporatif avec des joueurs semi-professionnels d’entreprises. La JSK devient Jamaia Electronic Tizi-Ouzou, JET intégrée à la Sonelec.

Le ministère de l’Enseignement supérieur décide de l’ouverture du centre universitaire de Tizi-Ouzou (C.U.T.O.) où se retrouvent les cadres de la région et qui se mêlent au mouvement estudiantin pour la prise en charge de la revendication identitaire. Le C.U.T.O. verra le regroupement des étudiants kabyles jusque là éparpillés sur divers instituts de la capitale.

Ce centre universitaire connaîtra des mouvements de grève non connus à l’époque en Algérie.

L’ouverture du CUTO permettra aussi la circulation d’une documentation dite clandestine tels que les ouvrages de l’historien algérien Mohamed Harbi, les revues berbères de l’ACB et de l’Académie berbère, édités en France et diffusés sous le manteau en Algérie.

On assiste à l’interdiction par le Wali de plusieurs chanteurs comme Idir, à Tizi-Ouzou sous prétexte d’absence de salle suffisante pour contenir les spectateurs et garantir la sécurité.

Novembre 1977 :
La direction du PRS met en place une cellule de réflexion pour étudier le dossier berbère et élaborer des propositions concrètes en direction des groupes berbéristes.

28 Novembre 1978 :
Ait Ahmed, secrétaire général du FFS, dans une déclaration, demande la reconnaissance de la « langue berbère comme langue nationale au même titre que la langue arabe ».

10 Décembre 1978 :
Des armes en provenance du Maroc sont parachutées à Cap-Sigli dans la wilaya de Béjaia en Kabylie, pour un éventuel soulèvement armé contre le régime de Boumediene, dix sept jours avant sa mort. Le groupe initiateur est arrêté par la sécurité militaire, « prouvant » et montrant ainsi l’échec d’une « tentative kabyle » de renversement du régime.

En réalité cette affaire est connue dès le départ par la Sécurité militaire qui avait infiltré le groupe contestataire composé de personnalités historiques, comme Mohamed Benyahia, Ferhat Abbas, Belarbi, Boudjeloud, Ahmed Kadri. Ils seront traduits en justice à l’exception de Ferhat Abbas. Ils seront condamnés par le tribunal militaire de Blida à des peines allant jusqu’à 12 ans de prison.

Cette affaire est exploitée par le pouvoir pour discréditer les berbéristes, qui n’avaient aucune relation avec celle-ci. Il montre du doigt le « danger berbériste » en des termes à peine voilés, ces « anti-nationalistes, soutiens du Maroc et du néo­colonialisme ».

25 Décembre 1978 :
Ait Ahmed dira à propos de la question berbère, qu’ « il s’agit d’un problème de survie, pour une langue, une culture combattues par le colonialisme et auxquelles l’indépendance n’a pas offert de chance. Ce n’est pas en ignorant le problème qui concerne un Algérien sur trois qu’on le résoudra. Il faut le prendre en charge dans l’intérêt de la collectivité nationale et de son unité ».

Le chanteur populaire kabyle Lounis Ait Menguellet est interdit de se produire à l’Université.

Mars 1979 :
Dans son « Avant-projet de plate-forme politique le FFS se prononce sur la question berbère. Il y est notamment écrit : La langue berbère a droit de cité dans la cité berbère, droit inaliénable que le colonialisme intérieur, pas plus que le colonialisme étranger, ne peut proscrire. Elle doit être officialisée et développée comme langue nationale, elle doit bénéficier de la part de l’état de l’égalité de traitement qui lui permette de rattraper le temps et le terrain perdus depuis l’indépendance.(…) Seuls les apprentis obscurantistes et les larbins mercenaires voudraient encore opposer la langue arabe et la langue berbère.

Interdiction au Centre universitaire de Tizi-Ouzou d’une pièce de théâtre, adaptation en kabyle de la guerre de 2000 ans de Kateb Yacine.

Des demandes successives d’enseignement du berbère à Alger, puis à Tizi-Ouzou, tour à tour, sont rejetées sans aucun motif explicite.

17 Octobre – 13 Novembre 1979 :
Troisième grève des étudiants du CUTO depuis l’inauguration du centre universitaire en 1977. Ils posent notamment le problème de la représentation des étudiants dans l’instance universitaire.

Crédits : © Extraits de « Chronologie du mouvement berbère, un combat et des hommes » de Ali Guenoun paru aux éditions Casbah Alger, 1999

Publié dans histoire(16) | Pas de Commentaire »

LA LITTERATURE KABYLE

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

LA LITTERATURE KABYLE *

par Dahbia ABROUS

 

La littérature kabyle ancienne était une littérature essentiellement orale ; intimement liée à la vie sociale, elle se ramifiait en plusieurs genres : la poésie, le conte, les chants de travail (chants des travaux agricoles, chants de la meule…), chants rituels, proverbes, devinettes, comptines…
Parmi ces genres d’inégale importance, la première place revenait à la poésie. Une part non négligeable de cette production poétique était villageoise et anonyme mais cette poésie pouvait aussi être l’œuvre de poètes reconnus (afṣiḥ, ifṣiḥen) comme Youcef ou Kaci (Yusef u Qasi). Outre ces poètes créateurs, existaient des poètes transmetteurs (ameddaḥ, imeddaḥen) ; ceux-ci faisaient circuler des répertoires qu’ils avaient mémorisés de village en village, de tribu en tribu. Avant la conquête française, ces poètes quel que soit leur statut étaient des poètes itinérants.
A l’intérieur de ce genre dominant qu’était la poésie, on pouvait distinguer deux sous-champs :
– La poésie religieuse comprenait un répertoire probablement très ancien de long poèmes (taqsiṭ, tiqsiḍin) évoquant des personnages bibliques (Abraham, Moïse, Joseph, Job…) et de l’Islam (le prophète Mohamed mais aussi et surtout Ali) – (Cf. Mammeri, 1980). A ce répertoire, s’ajoutait une veine de poèmes édifiants (ddker, de l’arabe dikr :  » évocation du nom de Dieu »). Ces longs poèmes hagiographiques sont encore vivants dans la mémoire, en particulier dans les milieux religieux ; quant aux poèmes édifiants, ils constituent une veine très abondante, alimentée par des producteurs le plus souvent anonymes. Dans certains villages, ces poèmes sont encore régulièrement chantés par des chœurs féminins et masculins lors des veillées funèbres.
– La poésie profane présentait une thématique très diversifiée : référence au code de l’honneur, aux valeurs guerrières, poésie satirique, gnomique ; la poésie lyrique, bien qu’elle ait constitué une veine très productive, n’accédait que difficilement à l’espace public.

La conquête française et les profonds bouleversements qu’elle entraîna (violence de la conquête militaire, déstructuration du tissu tribal, important mouvement migratoire vers les villes algériennes et vers la France) eurent des incidences très nettes sur le champ de la littérature : certains genres, sans avoir totalement disparus se sont essoufflés ; c’est le cas du conte, des chants rituels, proverbes, comptines. Ces genres, bien qu’ils soient encore vivants, sont aujourd’hui très peu productifs. En réalité dans ces profonds bouleversements, seule la poésie a réellement survécu ; elle a réussi à traduire aussi bien la violence du choc colonial que les profondes mutations qui s’ensuivirent. Les Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura collectées par Hanoteau (1867) sont une véritable chronique de la conquête vue par les Kabyles ; quant à Si Mohand, le poète errant, il rendit compte avec fidélité de la période qui fut perçue par les Kabyles comme la fin d’un monde.

Enfin, une des conséquences indirectes de la conquête française fut l’appropriation de l’écrit par les élites autochtones formées à l’école ; cette appropriation donna naissance à une littérature écrite. L’émergence de cette littérature fut un processus long et complexe : entre la Méthode de langue kabyle de Saïd Boulifa en 1913 et le premier roman – Asfel de Rachid Aliche – paru en 1981, près de 70 ans se sont écoulés. Les premiers instituteurs, comme Boulifa, Ben Sedira…, avaient produit à l’écrit des textes ethnographiques ; ils avaient aussi fixé des textes de littérature orale (ce fut le cas des poèmes de Si Mohand collectés et publiés par Boulifa), mais ils n’avaient pas produit des textes littéraires.

Le premier auteur de textes littéraires écrits fut Belaïd Aït Ali ; celui-ci, mort prématurément à 39 ans en 1950, fut l’auteur d’un seul ouvrage que le Fichier de Documentation Berbère (Fdb) publia en 1962 sous le titre : Les cahiers de Belaïd ou la Kabylie d’antan. Cet ouvrage est en réalité un recueil de poèmes (isefra), de contes (timucuha) et de « nouvelles » (amexluḍ). Les textes figurant sous la rubrique amexluḍ (mélanges) s’apparenteraient à ce que l’on pourrait appeler des scènes de la vie quotidienne en Kabylie, une version anticipée et écrite en kabyle de Jours de Kabylie de Mouloud Feraoun. Amexluḍ signifie ²mélange² d’éléments divers ; la difficulté d’une dénomination précise rend bien compte du caractère nouveau de ce genre, c’est pourtant ce genre difficile à dénommer qui préfigure ce que seront les nouvelles formes de production littéraire écrite. Analysant cette situation de transmission, Paulette Galand-Pernet écrira en 1973 : « Ce que prouvent Boulifa et Belaïd Aït Ali, c’est qu’une œuvre de longue haleine est possible. Si l’on n’a encore vu paraître aucun roman en berbère, cela tient à des raisons économiques et sociales et non à un manque de moyens littéraires » (Galand-Pernet 1973 : 318).

C’est le début des années 1970 qui constitue un véritable tournant pour la littérature kabyle qu’elle soit orale ou écrite. La néo-chanson s’est imposée avec des noms comme Idir, Aït-Manguellet, Ferhat, Matoub Lounès, le groupe Djurdjura… Il s’agit de chansons à textes ; à la différence des poètes traditionnels, les auteurs contemporains écrivent leurs poèmes et la langue de cette poésie moderne tout en réactivant des archaïsmes, des métaphores et des motifs anciens, puise à des degrés divers dans la néologie.

Pour la littérature écrite, la tendance qui consiste à produire dans la langue et non pas seulement à y fixer des textes oraux devient irréversible, étendant ainsi l’écrit à des domaines tout à fait nouveaux : littérature, production de lexiques spécialisés (mathématiques, informatique, linguistique, histoire…), traduction, presse. De tous ces champs investis par l’écrit moderne, le champ de la littérature est sans contexte le plus important. C’est la néo-littérature qui a servi et qui sert encore de laboratoire à cette langue en gestation. Dans ce champ littéraire complètement renouvelé depuis le début des années 1970, on notera la traduction d’œuvres algériennes (Kateb, Feraoun), étrangères (Brecht, Beckett, Molière), la naissance de genres littéraires nouveaux tels que le théâtre, la nouvelle, le roman.

Le théâtre est lié au nom de Mohand-ou-Yahia qui fit œuvre de pionnier à partir du début des années 1970 par ses traductions-adaptations d’œuvres de Brecht, Kateb, Molière, etc. Avec la chanson le théâtre constitue un véritable pont entre l’écriture et l’oralité.
A la même période, en 1981, Asfel de Rachid Aliche annonce la naissance du genre romanesque.

C’est dans la littérature écrite que la langue est investie comme un véritable laboratoire. Cette langue, dans laquelle s’expriment de profondes fractures et une ultime lutte pour la survie, est en même temps malmenée et jalousement préservée. Cette langue est en effet traversée par une profonde dynamique qui touche d’abord le lexique par l’intégration importante de néologismes et à un degré moindre la syntaxe : l’interférence avec la syntaxe du français constitue une tendance lourde pour le kabyle écrit en général ; sans échapper totalement à cette tendance, la langue de la néo-littérature est relativement épargnée quant à la prégnance des calques syntaxiques.

Sur le plan du contenu, un thème majeur traverse comme une lame de fond l’ensemble de cette néo-littérature qu’elle soit orale ou écrite : il s’agit de la contestation politique et de la quête identitaire. La poésie de ces trente dernières années, aussi bien que la production romanesque porte une « charge » de contestation d’une rare virulence à l’égard de l’Etat. La thématique de la contestation n’est pas née ex nihilo : le thème de la résistance a toujours été fortement présent dans la poésie kabyle (Cf. Benbrahim 1982 ; Chaker 1989) ; le lien entre poésie et résistance était si nettement perçu pendant la période coloniale que la circulation des poètes était très sévèrement surveillée après l’insurrection de 1871. La fronde contestataire des poètes contemporains est dirigée contre l’Etat algérien en raison du déni identitaire. C’est dans ce contexte que la quête identitaire occupe une place prépondérante : cette quête, rendue par des moyens différents, est omniprésente dans les romans de Rachid Aliche, de Saïd Sadi, de Amar Mezdad ; elle peut revêtir dans un roman comme Asfel (R. Aliche, 1981) des formes pathétiques.
Un autre thème lié aux deux précédents sous-tend en particulier la production romanesque, il s’agit du thème de l’éclatement : à l’image de la culture à laquelle ils appartiennent, les héros de ces romans sont des hommes en crise dans une situation de crise. Cet éclatement, symbolisé dans les romans d’Aliche par l’image de l’amphore brisée, fait mener les héros jusqu’au suicide. Dans le roman d’Amar Mezdad, iḍ d wass (Mezdad 1990), c’est la frêle silhouette de la vieille mère qui assure le lien entre hier et aujourd’hui, le village et la ville, c’est elle qui assure la permanence entre ces profondes fractures, évitant ainsi l’éclatement.
Cette thématique, bien que très actuelle, prend solidement ancrage dans la symbolique berbère. C’est cette capacité de se projeter dans l’avenir sans se déraciner qui fait l’originalité de la littérature kabyle aujourd’hui.

 

Bibliographie

 Aït Ali (Belaïd), 1962 : « Les cahiers de Belaïd ou la Kabylie d’antan » in Fichier de Documentation Berbère (Fdb).
Aliche R., 1981 : Asfel (roman), Mussidan, Lyon.
Aliche R., 1986 : Faffa (roman), Mussidan, Lyon.
Basset H., 1920 : Essai sur la littérature des Berbères, Carbonnel, Alger.
Benbrahim-Benhamadouche M., 1982 : La poésie populaire kabyle et la résistance à la colonisation de 1830 à 1962, Paris, Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Ehess) ; Thèse de Doctorat sous la direction de Camille Lacoste-Dujardin.
Boulifa (Si Amar ou Saïd), 1913 : Méthode de langue kabyle (2ème année) étude linguistique et sociologique sur la Kabylie du Djurdjura, Jourdan, Alger.
Bounfour A., 1999 : Introduction à la littérature berbère I : la poésie, Peeters, Paris – Louvain.
Chaker S., 1982 : « Structures formelles de la poésie kabyle » in Actes de la table ronde « Littérature orale« , Crape – Opu, Alger.
Chaker S., 1987 : « Documents sur les précurseurs. Deux instituteurs kabyles : Si Amar ou Saïd Boulifa et M. A Lechani » in Romm, 44, p. 97-115.Edisud, Aix-en-Provence (sous la direction de Salem Chaker).
Chaker S., 1989 : « Une tradition de résistance et de lutte : la poésie berbère kabyle. Un parcours poétique » in Rmmm, 51, p : 11-31. .Edisud, Aix-en-Provence (sous la direction de Salem Chaker).
Chaker S., 2001 : « Boulifa Si Amar ou Saïd (1865-1931) : le grand précurseur berbérisant » in Hommes et Femmes de Kabylie, p : 119-123 . Edisud, Aix-en-ProvenceIna-yas, Alger.
Galand-Pernet P., 1973 : « Tradition et modernité dans les littératures berbères » in Actes du Premier Colloque des Cultures Méditerranéennes d’Influence Arabo-Berbère, Sned, Alger.
Galand-Pernet P., 1998 : Littératures berbères. Des voix. Des lettres, Presses Universitaires de France (Puf), Paris.
Hanoteau A., 1867 : Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura, Imprimerie Impériale, Paris.
Lacoste-Dujardin C., 1970 : Le conte kabyle. Etude ethnologique. Maspéro, Paris.
Mammeri M., 1969 : Les Isefra, poèmes de Si Mohand ou Mhand, Maspéro, Paris.
Mammeri M., 1980 : Poèmes kabyles anciens, Maspéro, Paris.
Mammeri M., 1990 : Inna-yas Ccix Muḥend, Cheikh Mohand a dit, édition Inna-yas, Alger.
Merolla D., 1997 : Gender and Community i the kabyle literary space. Research School, Cnws, Leiden.
Mezdad A., 1990 : Iḍ d wass (roman), édition Asalu – Azar, Alger.
Mezdad A., 2000 : Tagrest urɣu (roman), édition Ayamun, Béjaïa.
Sadi S., 1983 : Askuti (roman), Imedyazen, Paris.
Yacine-Titouh T., 1988 : L’izli ou l’amour chanté en kabyle, Maison des Sciences de l’Homme (Msh), Paris.
Yacine-Titouh T., 1989 : Aït-Manguellat chante, La Découverte – Awal, Paris.
Zenia S., 1995 : Tafrara Aurore (roman), L’Harmattan – Awal , Paris.


* [Extrait de Encyclopédie berbère, XXVI, 2004]

Publié dans intellectuels algeriens(48) | Pas de Commentaire »

L’œuvre de Amar Mezdad revisitée

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

Littérature amazighe : L’œuvre de Amar Mezdad revisitée

La rencontre sur la littérature amazighe, initiée ce week-end par les éditions Tira et l’association Tidmi des enseignants de tamazight à la maison de la culture de Béjaïa, ne pouvait s’intéresser, pour une première édition, qu’aux œuvres d’un pionnier.

Et justement, Amar Mezdad a posé l’une des premières pierres de l’édifice littéraire amazigh aux premières années de l’indépendance aux côtés du défunt Rachid Aliche et du Dr Saïd Sadi, auteur de Askuti. Et c’est sur son écriture que des universitaires et autres spécialistes ont porté leurs regards à l’occasion de cette rencontre, mais une autre considération a présidé à ce choix. « Amar Mezdad a continué à écrire et à toucher à tous les genres de l’écriture moderne », explique Brahim Tazaghart, responsable des éditions Tira et auteur d’expression amazighe. Pour certains, Amar Mezdad c’est surtout Tafunast igujilene, son recueil de 90 poèmes, publié une première fois en 1978 à Paris dans la revue Tisuraf du groupe d’études berbères que présidait Moyha. Certains de ces poèmes ont été chantés, dont le célèbre Yemma teda hafi de Tagrawla. Pour Kamel Bouamara, docteur en littérature amazighe de l’université de Béjaïa, Tafunast igujilene est de « la poésie contemporaine » pour les nouveautés qu’elle apporte sur le double plan thématique et formel. « Il y a des thèmes qui n’ont pas été abordés par la poésie ancienne et chaque poème est intitulé et daté », analyse M. Bouamara. Mais Amar Mezdad est aussi auteur de trois romans : Id d wass (La nuit et le jour), Tagrest urghu (froid, chaleur) et ass-nni (ce jour-là) et d’un recueil de nouvelles Tughaline. Trois genres littéraires qui forment une œuvre que Saïd Chemakh, docteur en linguistique amazighe de l’université de Tizi Ouzou, qualifie de « multiforme et diverse ». « Les gens voient seulement Amar Mezdad le poète, parce que sa poésie est chantée par Menad, Ideflawen. Mais il y a aussi Amar Mezdad le romancier, l’essayiste et le préfacier puisqu’il a préfacé par exemple Askuti de Saïd Sadi, nous dit Saïd Chemakh, Mezdad le traducteur aussi. » Il a participé à la traduction d’au moins trois pièces Moh prends ta valise, La Guerre des deux mille ans de Kateb Yacine et Les Martyrs reviennent cette semaine de Tahar Ouettar. Pour compléter le tableau, Saïd Chemakh nous présente aussi Mezdad qui « a joué dans Moh prends ta valise, 1er prix à Carthage ». Mais l’essentiel de la rencontre, ce sont la critique littéraire, l’approche sémiotique ainsi que le débat autour de l’usage dans les manuels scolaires du texte de l’auteur militant de qui la jeune génération ne connaît que le médecin qui officie dans l’anonymat de son cabinet à Béjaïa.

ParKamel Medjdoub

source:el watan

Publié dans intellectuels algeriens(48) | Pas de Commentaire »

Algérie : la banalisation de la corruption

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

Algérie : la banalisation de la corruption

L’Expression
DES AGENTS DE L’ÉTAT CITÉS DANS PLUSIEURS SCANDALES
Corruption, quand tu nous tiens!
28 Octobre 2009 - 

Les scandales se suivent et se ressemblent

Au coeur de chaque affaire, des responsables qui se croyaient peut-être intouchables.

La corruption bénéficie de la connivence d’agents de l’Etat pour prendre racine dans des secteurs publics stratégiques, notamment les banques et les marchés publics. Ce n’est pas un parti d’opposition ou un expert économique qui fait ce constat. Ces propos sont tenus par M.Mokhtar Lakhdari, le directeur des Affaires pénales au ministère de la Justice. «Ce phénomène touchait à la transparence de la vie économique et à l’intégrité des agents publics», précise-t-il. Uniquement pour l’année 2008, 807 infractions liées à la corruption ont été enregistrées. En effet, l’opinion publique a été bouleversée par la série de scandales financiers dans lesquels ont été impliqués des cadres de l’Etat et de hauts fonctionnaires.
L’affaire la plus récente traitée par la justice algérienne remonte à lundi dernier.
Le tribunal d’El Affroun a rendu son verdict après trois semaines de plaidoiries dans ce qui est communément appelé «affaire OAIC-SIM». Plusieurs chefs d’inculpation ont été retenus contre le directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, notamment la passation de contrats injustifiés dans les marchés publics.
La justice a prononcé une peine de deux ans de prison ferme contre lui. Les scandales se suivent et se ressemblent. Et au coeur de chaque affaire, des responsables qui se croyaient peut-être «intouchables» ou au-dessus des lois de la République. Le projet du siècle «l’autoroute Est-Ouest» a reçu un sérieux coup.
L’affaire dans laquelle était impliqué le secrétaire général du ministère des Travaux publics, révélée par la presse, confirme que généralement ce sont les secteurs «les plus riches» et les plus gâtés par les caisses de l’Etat qui sont les plus exposés à ce phénomène. Soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin dans des contrats liés au projet de l’autoroute Est-Ouest, le SG du ministère des Travaux publics, est mis sous mandat de dépôt. L’enquête suit son cours. C’est dans la même situation que se retrouve son collègue du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Le secrétaire général de ce ministère est également impliqué dans l’affaire des thoniers turcs, pêchant en infraction dans les eaux territoriales de l’Algérie.
On fera l’impasse sur les milliers de milliards de dinars détournés dans des scandales bancaires: l’affaire Achour Abderrahmane résume parfaitement le mal qui ronge les institutions financières de l’Etat. Un Etat qui a déclaré pourtant une guerre sans merci contre la corruption. M.Lakhdari explique le phénomène de la corruption et les différents types de criminalité économique «à la transition économique qui fait que ce type de criminalité tend à prendre de l’ampleur par le nombre, sans cesse croissant, des contrevenants».
Le directeur des affaires pénales au ministère de la Justice donne des chiffres. Il avance celui de 98.481 infractions relatives à la loi sur la concurrence, enregistrées en 2008. Celles relatives à la loi sur la protection du consommateur avoisinent les 51.000 infractions. Enfin 1 269 infractions relatives à la loi sur le change ont été relevées.
Abordant le cas de criminalité organisée, M.Lakhdari a souligné que cette dernière comprenait une criminalité impliquant des groupes organisés qui se répartissent les rôles et se déploient au niveau transnational (trafiquants de stupéfiants, contrebande de diverses marchandises, trafic de migrants).
Il a relevé que la criminalité organisée évoluait, notamment dans les zones frontalières et, en particulier, dans les régions de Tlemcen, Béchar, Tamanrasset et Tébessa, avant d’insister sur l’importance de la conjugaison des efforts aux plans régional et international, pour son éradication. Il a affirmé d’autre part que les instruments juridiques adoptés pour faire face à l’évolution de la criminalité ont permis de «renforcer la capacité de dissuasion de la justice et ont eu pour effet de réduire, de 2006 à 2008, le taux de la criminalité de 5,53%».
Dans un autre chapitre, M.Lakhdari a affirmé que le terrorisme a connu une baisse considérable de 30% entre 2006 et 2008. Cette baisse est due «à l’application de la politique de la Réconciliation nationale».

Achira MAMMERI

Publié dans Economie(11) | Pas de Commentaire »

A propos du premier roman de Brahim Tazaghart.(*)

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

A propos du premier roman de Brahim Tazaghart.(*)

1. Introduction :

Salas d Nuja est sans doute un des meilleurs romans publiés depuis 2000. C’est vrai que sur le plan quantitatif, le roman kabyle peine encore à s’affirmer à côté de la poésie et du conte. Toutefois, il s’est incrusté doucement mais sûrement dans l’espace littéraire kabyle. Bénéficiant de l’auréole de gloire en tant que genre achevé du fait qu’il est crée ex-nihilo sur le modèle du roman moderne de mœurs et d’analyse en vogue dans les littératures occidentales, le roman kabyle est vite adopté. Bien que Lwali n wedrar [= le Saint homme de la montagne] de Bélaïd Ait Ali peut-être considéré comme le premier roman kabyle, il en demeure néanmoins que c’est avec Asfel [= l’Holocauste] de Rachid Aliche que la veine romanesque s’est définitivement affirmée. Salas d Nuja, 15ème roman kabyle, selon nos statistiques personnelles [1], constitue une étape importante dans l’affirmation de ce genre.

2. Qui est l’auteur ?

A propos du premier roman de Brahim Tazaghart.(*) dans intellectuels algeriens(48) Tazaghart-photoBrahim Tazaghart est un jeune kabyle d’une trentaine d’années. Il est né à Tazmalt (en Kabylie orientale), le 15 avril 1966, il y est fait ses études primaires et moyennes. Il a poursuivi ses études secondaires au lycée Debbih à Akbou.
Sur le plan professionnel, il a poursuivi une formation de sous intendant à Bgayet (Bejaia) En 1991, il a exercé le métier de gestionnaire au lycée de Timezrit. Et en 2000, il est recruté à la direction de la résidence universitaire de Targa Ouzemmour (Bgayet).

Pour ce qui du militantisme, Tazaghart a pris conscience de son identité berbère dans les années 80 comme tous les collégiens et lycéens ayant vécu cette période. En 1989, il participe au 2ème séminaire du MCB (historique) puis aux différentes actions menées par le MCB-Commissions Nationales (marche du 25/01/1990 à Alger, Boycott scolaire…).
En 1991, il soumet ses premières nouvelles écrites en kabyle à l’écrivain Tahar Djaout. Ce dernier les lit avec enthousiasme et l’encourage à continuer dans cette voie.
Après plusieurs péripéties, il finit par éditer ses nouvelles en 2001 à Bgayet. Auto-édition oblige : Tazaghart finance lui-même l’impression et la diffusion du recueil Lğerrat [= traces de pas].
Actuellement, Tazaghart écrit un second roman et prépare une édition des poèmes de Achour-le-berbère, un militant Mcb disparu à la suite d’une longue maladie en août 2002.
Tazaghart travaille aussi comme correspondant de presse à Bgayet.

3. Le roman proprement dit :

Le roman Salas d Nuja se divise en trois parties : Att’an d uneγni [= maladie et tristesse], Timlilit [= la rencontre], Tazmert n taγri [= le pouvoir de l’amour]. Chaque partie est elle-même divisée en plusieurs chapitres.

Résumé :

A Aqbu, de sa chambre d’hôpital, Salas regarde les cimes des montagnes du Djurdjura et pose sa main sur son ventre. Il vient de subir une opération chirurgicale. Il en est triste. Après sa sortie de l’hôpital, il s’ennuie à la maison : des amis lui proposent de passer quelques jours au bord de la mer. Ce qu’il accepte.
Près de Bulimat, il réussit à sauver une jeune fille Nuja qui allait vers une mort certaine au milieu d’une mer en furie. Ils deviennent amis mais Nuja doit rejoindre Alger. De retour à son village où il s’ennuie Salas reçoit une lettre où Nuja lui avoue son amour mais précise que ce dernier n’avait pas d’avenir : elle était promise comme femme à un cousin maternel, T’eyeb, alors qu’elle n’était que bébé.
Salas débarque à Alger. Il se rend à la faculté de médecine où Nuja est étudiante. Ils ont pu se voir. Mais dès son retour chez elle, Nuja avoue à sa mère qu’elle n’aime pas T’eyeb et qu’elle ne l’épousera donc jamais. La mère ne voulait pas revenir sur sa décision : Nuja est promise à son neveu T’eyyeb. Nuja qui refuse de sortir de sa chambre ou d’aller à la fac, attend le retour de son père Si εebdella – seul personne capable de la libérer de son triste sort.

Pendant les jours où il ne trouvait pas Nuja à l’université, Salas fomentait un projet : la liquidation de T’eyyeb, seul salut de son amour. Au cours d’une discussion dans un bar, Il en est vite dissuadé en apprenant l’histoire de Dda Qasi.
De retour, Si εebdella, informé par sa fille de ses vœux, signifie aux parents de T’eyyeb que c’est à sa fille et à elle seule, de décider de son avenir.
Le roman s’achève par les retrouvailles de Salas et de Nuja autour d’un déjeuner.

Analyse :

Plusieurs thèmes peuvent faire l’objet d’analyse dans ce roman. Mais deux d’entre eux nous semblent importants à savoir l’amour et la place de la femme lors dans la société kabyle contemporaine.
Thème traditionnel et récurrent en poésie kabyle, l’amour est longtemps considéré comme secondaire voire parfois rejeter aux marges de l’oubli au profit l’identité et de la revendication berbère dans le roman, la nouvelle et autres récits kabyles écrits. Mieux encore, Dans Salas d Nuja, Tazaghart a pu l’amour ‘encore’ possible ! Car pendant longtemps, il y avait lieu de croire que les amours étaient devenues presque impossibles dans la fiction kabyle.

Salas est ce que peut appeler en littérature occidentale un ‘héros romantique’. Salas vit un malaise existentiel dû essentiellement à son inadaptation sociale. Salas a perdu sa mère alors qu’il n’était qu’un enfant innocent. Avec l’opération chirurgicale subie, il sait qu’il ne pourrait plus pratiquer la boxe, lui qui n’avait jamais perdu un match auparavant. Il vit dans la tristesse : il n’y va pas à la fête de mariage d’un de ses amis, ni les informe de son anniversaire. Et c’est presque avec indifférence qu’il accueille l’idée de passer quelques jours au bord de la mer.

Salas, orphelin, a l’impression que la société s’est imposée à lui avec son cortège de contraintes. D’où la prise de distances voire la froideur avec son entourage. Dès le début du roman, Salas paraît triste pour ne pas dire mélancolique. La rencontre avec Nuja était pour lui une éclaircie dans un ciel brumeux. Le lendemain du sauvetage, Nuja est venu le remercier. Au premier regard, il se demandait où est-ce qu’il a pu l’avoir vu auparavant ? : …Yessewhem-it wudem iwala, tfaz ccbaêa-s, tettqit’ir d sser. Yerna yessen-itt, nnument-tt tmemmucin n wallen-is. Yez’ra-tt uqbel ass-a, yez’ra-tt… Id’elli ? Xat’i !!… Uqbel, yetth’eqqeq. Ur yecfi ara anida, ur yecfi ara melmi ! (p. 50).
(= Son visage l’étonnait, sa beauté est rayonnante, son charme exquis. Il la connaissait. Il était habitué à la voir. Il l’avait déjà vu auparavant… Hier, peut-être ? Non !!… Bien avant, il en est sûr. Il ne souvenait plus quand est-ce, ni où, d’ailleurs !) [2]. N’est-ce pas le visage de la mère affectueuse, cet être cher, que re-voit (et recherche) Salas dans Nuja. Les multiples non-dits et connotations tissés dans la trame du roman le révèlent. Mais ce n’est pas tout, Salas recherche aussi à combler un autre manque, une autre frustration : celle de ne plus pouvoir faire usage des ses capacités physiques comme avant. Salas ne recherche pas un refuge dans l’alcool, la drogue ou dans la religion mais dans la passion amoureuse.

La place de la femme kabyle dans la société est un thème sous-jacent au roman. Il mérite une analyse profonde où il sera question sur cette ‘domination masculine’ tant galvaudée. Le roman de Tazaghart apporte une réponse très nuancée : il y a, certes, une domination masculine ; mais qui l’entretient ? Avec quels moyens ? Et dans quels buts ?

Par ailleurs, le roman Salas d Nuja est une excellente peinture de la société kabyle contemporaine. D’une société en crise, dirons-nous. Les valeurs traditionnelles croulent sous les coups de boutoirs de la modernité. La collectivité disparaît au profit de l’individu. Plusieurs indices renvoient à cette transition difficile mais inéluctable. La place de l’instruction, la monétarisation du travail, la réorganisation des rapports sociaux sont autant d’éléments qui montrent qu’une lente transformation est en cours.

Les deux héros de cette histoire ont des noms peu ordinaires. En kabyle, Salas (< asalas) signifie « poutre de toiture » et Nuja (< nnuja/ mmuja) signifie « araignée », appelée tissist dans d’autres localités. Si on utilise les traits ‘animé/inanimé’, on peut penser que l’auteur a voulu ainsi exprimer que le changement dans la société traditionnelle est et doit être l’œuvre de la femme. Nuja, âme frêle mais vivante, est la seule à pouvoir changer le cours de sa vie, de l’avenir auquel elle a été destinée. Salas, ne peut qu’attendre (immobilité). S’il devait agir, ce n’est que pour commettre un meurtre, acte qu’il récuse.

L’auteur va encore plus loin dans sa description de la mutation des mentalités : il montre les pans de conservatisme qui y subsistent. Ainsi, quand Salas invite Nuja à l’accompagner dans un appartement et que cette dernière voit ses yeux briller de désir et de convoitise (p. 145), elle refuse de l’accompagner et lui répond qu’elle ne rentrait seule avec lui dans une quelconque maison qu’après leur mariage. Si l’amour est finalement admis dans une société où il était encore banni, il y a quelques années, certaines transgressions des normes sociales ne sont encore pas ‘tolérées’. La mutation est en cours, lentement mais sûrement.

Réalisme et romantisme s’enchevêtrent dans ce roman et ils sont facilement décelables. Mais le thème de l’identité berbère n’est posé comme dans les œuvres romanesques des vingt dernières années, l’auteur donne une autre vision celle d’une culture vécue au quotidien.

4. Quelques remarques :

Tazaghart a écrit avec la transcription standard appelée communément (recommandations de l’Inalco, 1998). Combien même il a su éviter les divers problèmes dits ‘des ruptures de chaînes’, il est resté à maints endroits, prisonnier de la langue orale. Par exemple, la restitution de certaines voyelles des noms précédés de prépositions n’a pas été systématique. De même qu’en matière de notation de l’emphase, Tazaghart a parfois tendance à confondre son usage. Ainsi, par exemple, il note l’emphatisée ‘r’ dans ‘aqerru’ alors qu’il n’y a pas lieu de le faire et ‘oublie’ de noter l’emphase de ‘r’ dans ‘ccwer’. Il faut signaler aussi que certaines tensions ne sont notées avec tous les risques de provoquer comme confusions. Sinon dans l’ensemble, ce roman est assez bien écrit comparé aux autres œuvres parues il y a quelques années.

Du point de vue lexique, il y a lieu de noter que le roman Salas d Nuja est lisible. Il est écrit dans un kabyle accessible, dénué de toute la foule de néologismes et de barbarismes qui ‘encombraient’ certains textes kabyles. Il y a même lieu de signaler l’intrusion de certains régionalismes en usage dans la localité de naissance de l’écrivain.
Tazaghart a démontré, à l’instar de Mezdad, Zenia… que l’on peut utiliser la langue de tous les jours et réaliser des performances littéraires.

5. Que faut-il conclure ?

Dans son étude sur La naissance d’une littérature écrite. Le cas berbère (Kabylie) [3], (1992), S. Chaker est parvenu à cette conclusion : ‘On peut (…) penser qu’un saut qualitatif, sans doute irréversible, a été accompli au moins dans le domaine kabyle. No -seulement cette néo-littérature existe et se développe, mais tout indique qu’elle répond à une demande sociale forte, dans une région réceptive, à très fort taux de scolarisation et à conscience identitaire aiguisée’. Douze après, ‘le saut irréversible’ est de plus en plus confirmé. Pas seulement sur le plan qualitatif mais aussi quantitatif.

Sur le plan quantitatif, le nombre de publication écrite en kabyle dépasse la trentaine de titre par an. Ce chiffre tient compte, bien sûr, des auto-éditions et éditions à compte d’auteur. Heureusement que la majorité des auteurs recourent au dépôt légal, depuis au moins deux ans.

Sur le plan qualitatif, bien que la poésie reste le genre dominant, la nouvelle et le roman commencent à prendre une place prépondérante au sein de cette production. Quel était le grand étonnement des organisateurs du Prix Mouloud Mammeri (6ème édition, 2000) de voir le nombre d’écrits en prose de loin supérieur à celui des recueils de poèmes ! La place que prend le genre romanesque, genre inexistant dans la littérature traditionnelle, est un signe de modernité et une tentative d’insertion de la littérature berbère écrite au sein de la littérature universelle. Le genre romanesque se développe aussi dans d’autres milieux berbérophones : rifain (Chacha), tamazight (Ali Ikken) et chleuh.

Il y a lieu de se réjouir de l’irruption de poétesses et d’écrivains femmes (écrivaines en terminologie québécoise), fait marquant et très significatif car jusque la fin des années 90, la littérature kabyle écrite est l’œuvre d’homme.

Certes, les conditions matérielles de production de la néo-littérature commencent à connaître des modifications substantielles, mais néanmoins certains constats relevés, il y a quelques années restent valables. [4]

Il y a lieu de déplorer le refus de certains éditeurs de publier des œuvres entièrement rédigées en berbère. Certains vont jusqu’à demander à ce que le texte soit accompagné d’une traduction en français (et parfois même, en arabe !). Voilà en fait, la cause principale du recours à l’auto édition et à l’édition à compte d’auteur, procédés onéreux et moins honorifiques.

Le roman Salas d Nuja, en est un cas d’auto édition. Mais son auteur a tenu son pari : dire le monde, n’est-ce pas la principale fonction de toute littérature ? Mais en berbère avant tout. Il s’inscrit ainsi dans un vaste espace littéraire dynamique qui ne cesse de jour en jour de s’affirmer.

Saïd CHEMAKH.

Publié dans intellectuels algeriens(48) | Pas de Commentaire »

poèsie de Brahim Tazaghart

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

Brahim Tazaghart

« J’habite… »

Please_leave659

Photo : Karolis Zukauskas

Traduit du berbère par Mourad Slimani
J’habite les siècles passés
J’habite les jours de doute
J’habite les étoiles
Le miroir
J’habite le nom que vous me donnez
J’habite ce regard
Que sur moi vous jetez
Dans l’ombre ou sous la lumière

J’habite cet aveu d’aimer
Qui, quand il coule de ta bouche
Me couvre de confusion
Parce que je n’ai pas l’habitude
D’être aimé,
Qu’une femme tisonne son regard dans le mien
Sans ciller.

J’habite les poèmes
Des troubadours passionnés
Ceux dont parlent les livres
Qui inspirent ces épopées
Où je joue la nuit
Seul avec la lune
Où je chante
la beauté de celle à cause de qui
S’entretuaient les souverains
Sifaqs et Massinissa.

J’habite la fièvre des alités
Le froid des déguenillés
J’habite les cœurs des siamois
La peine de la veuve éplorée
Que laisse seul l’époux aimé
Egorgé par ceux-là qui croient
Que Dieu n’est pas Amour
N’est pas Espoir.

J’habite le pas qui fuit
La morsure ignoble de la misère
J’habite la sueur du trimeur
La sueur de ceux qui ont peur
Car les mains désarmées
Entendent marcher sur le toit

J’habite l’envie
J’habite l’usure
La crue des rivières
Quand fondent les neiges
Et débordent les affluents

J’habite les tombes affaissées
Les os que rongent les asticots
J’habite la soif
La mémoire vive
Qui rend malade ceux là qui sont témoins
Du jour où Elle fut souillée
Elle à l’éclat de l’argent
Devant les yeux
De son père qui regardait
Impuissant..

J’habite la colère
J’habite le ravage
J’habite le pied qui marche
J’habite la pierre du repos
J’habite le tonnerre
Et les eaux le suivent
J’habite l’émotion
De la femme qui donne la vie
Qui entend sous la douleur
Vagir son enfant

J’habite la poudre
J’habite la foudre
J’habite la force de Dieu
Qui ouvre à l’homme les yeux
Sur la bonté
De l’enfant qui tente de se tenir debout
Et de marcher

« Des fois… »

 

Traduit du berbère par Mourad Slimani
Des fois
Je souhaite
Mourir dans tes bras
M’endormir sur ta poitrine
Comme un petit enfant
Comme ce hameau qui s’appuie à cette montagne
Qui prolonge ses ombres
Sur les rivières qui grondent
Dans mon cœur épris

Des fois
Je rêve éveillé
Que nous chevauchons une monture,
Nous nous élevons
Vivre des nuits
Dans le cœur du firmament

…..

Des fois
Ahane le souvenir
Du poids de ce qu’il porte
De ces nuits qui se prolongent blanches, sans traits
Interdites à l’espoir
J’en oublie la couleur de tes yeux
Ton odeur
Le pas du soleil
Et ton spectre…
(…)

Publié dans Poèsie(16) | Pas de Commentaire »

Un calendrier pour la généralisation de l’enseignement de tamazight

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

Un calendrier pour la généralisation de l’enseignement de tamazight

La situation de l’enseignement de tamazight est inquiétante. A la place d’une politique ambitieuse et résolue visant la promotion de cette langue plusieurs fois millénaire, les pouvoirs publics donnent l’impression de reculer sur leurs engagements.

L’affaiblissement du mouvement culturel amazigh, le relâchement de la mobilisation populaire et l’absence d’un projet national intégré et intégrateur semblent redonner du tonus à des forces qui s’entêtent à vouloir immobiliser la marche irréversible de l’histoire. A ce titre, les avancées arrachées de hautes luttes sont plus que jamais tributaires de l’engagement, de la vigilance et de l’effort constant des militantes et militants de tamazight et de la démocratie. Car, à bien observer, les pouvoirs publics n’affichent pas encore des intentions sincères au sujet de la réconciliation des Algériennes et des Algériens avec leur histoire, leur identité, leur héritage culturel et leurs langues maternelles. La suppression arbitraire de 35 postes budgétaires alloués à l’enseignement de tamazight dans la wilaya de Bouira vient à juste titre confirmer les appréhensions de beaucoup de militants et praticiens de cette langue. En effet, face à l’exigence de la généralisation de l’enseignement de tamazight qui réclame un encadrement en grand nombre, la direction de l’éducation de cette wilaya prend la décision irresponsable de mettre des enseignants de tamazight en chômage. A plus d’un titre, cette action est scandaleuse. Elle interpelle le pouvoir politique sur sa responsabilité quant à la promotion d’une identité nationale apaisée et apaisante, unie et unifiante, source de fierté nationale et moyen privilégié de mobilisation d’une population qui s’engouffre de plus en plus dans l’indigence intellectuelle et morale. Elle interpelle les syndicats et les organisations des travailleurs de l’éducation qui ont le devoir de solidarité avec des enseignants qui se retrouvent sans salaires en plein Ramadhan et à la veille de l’Aîd. Elle interpelle, aussi et surtout, l’ensemble des défenseurs de tamazight pour qu’ils actualisent leurs engagement, leurs visions et leurs stratégies de lutte. Pour ce faire, il est primordial de sortir de la conception virtuelle de la lutte et de considérer tamazight dans sa réalisation quotidienne et dans ses potentialités à replacer comme un instrument privilégie du développement et du progrès, en ayant un regard lucide sur la période historique qu’elle traverse. Le passage du pourquoi réhabiliter tamazight au comment et avec quel moyen le faire est une exigence stratégique en ces moments d’incertitudes et de troubles. Plus que jamais, nous avons le devoir de veiller sur le bon déroulement de son enseignement, sur la promotion de sa production intellectuelle et culturelle et de combattre avec sérénité, audace et responsabilité, les entraves qui se dressent devant son épanouissement. Les pouvoirs publics doivent admettre, une fois pour toute, que face à une situation exceptionnelle telle que la réhabilitation d’une langue aussi vieille que l’humanité, il y a l’impératif d’apporter des réponses qui soient à la hauteur de ce défi historique dont l’Algérie ne sortira que grandie. A cet effet, on ne peut, raisonnablement, considérer de la même manière l’enseignement de langues prises en charge depuis l’indépendance, tels l’arabe et le français et une langue qui revient de loin, réprimée des décennies durant. Pis, faire en sorte que l’enseignement de cette langue se retourne contre elle, dans un calcul machiavélique sans dignité, peut-être préjudiciable non seulement pour cette langue, mais surtout pour le pays qui peut sérieusement en pâtir. Le moment est très sensible. L’impératif de la cohésion nationale est une condition essentielle à la stabilité de l’Etat. Tergiverser sur des choix qui garantissent l’avenir démocratique de la nation relève de la mauvaise gouvernance. A la place de l’hésitation ambiante, il faut que l’enseignement de tamazight bénéficie d’une attention particulière. Il est impératif de le doter de structures spéciales, capables d’audaces et de résultats, tant au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, du ministère de l’Education nationale, que celui de la Formation professionnelle A titre indicatif, les départements de tamazight de Tizi Ouzou et de Béjaïa, créés suite au rassemblement historique du 25 janvier 1990, doivent accéder sans tarder au statut d’instituts. Tout retard dans cette voie est synonyme de mauvaise volonté. Car, noyés dans des facultés aux traditions anciennes et aux problèmes multiples, ces départements ne peuvent remplir des missions à la hauteur des ambitions de leurs cadres, de leurs enseignants et étudiants, mais aussi de la société qui attend beaucoup de ces foyers du savoir et de la connaissance. Le statut d’institut, garantissant l’autonomie financière et des espaces de recherches plus étendus, ne sera que profitable pour tamazight. Au niveau de l’éducation nationale, il est urgent, après l’institution du centre pédagogique et didactique, pour l’enseignement de tamazight, de créer dans les directions des wilayas des services propres à l’enseignement de tamazight, avec des moyens suffisants et des prérogatives claires. Dans cet optique, le principe d’ouverture des postes budgétaires pour l’enseignement de tamazight doit répondre à un seul et unique critère : « Le nombre de postes budgétaires doit être égal au nombre des licenciés sortants de l’université. » Car, en ce moment historique crucial dans la vie de notre langue, il est criminel de laisser des licenciés et des enseignants au chômage, alors que tamazight a affreusement besoin de leur apport. A ce sujet, il est utile de prévoir pour les garçons, un service national sous forme civile. En outre, si dans les grandes villes d’Algérie et dans d’autres villes qui le souhaitent, il y a lieu de créer des classes pilotes pour l’enseignement de tamazight avec, bien sûr, des directeurs qui soient d’une âme algérienne, dans les régions berbérophones, il est temps de se pencher sur le calendrier de la généralisation de l’enseignement de cette langue. Pour bien cerner cet objectif, et en ciblant pour la première étape les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, un colloque traitant de la question de la généralisation de l’enseignement de tamazight à tous et à tous les niveaux est plus que nécessaire. L’association des enseignants de tamazight peut s’atteler dès à présent à la préparation de cette rencontre, en collaboration avec des associations et des institutions en mesure d’apporter leurs contributions.

L’auteur est Animateur du MCB

ParBrahim Tazaghart

source: el watan

Publié dans intellectuels algeriens(48) | Pas de Commentaire »

« Lǧeṛṛat » ugal n Brahim tazaɣart

Posté par algeriedemocratie le 28 octobre 2009

DERRIERE « LJERRAT »

Image de la couverture

« Ljerrat » (les traces), est un roman de nouvelles en format de poche de 114 pages, écrit en kabyle par Brahim Tazaghart. Il raconte des histoires du vécu de tous les jours, dans des endroits qu’on se reconnait facilement.

Brahim Tazaghart, est connu dans la mouvance culturelle en général et les activités théâtrales en particulier. Il fait partie des premiers militants de la cause amazighe. Il est d’ailleurs derrière une multitude d’actions pour la promotion de la culture amazighe qui lui est chère. Apres un long silence, aujourd’hui il revient sur le terrain de l’écriture romanesque, après avoir connu des débuts sur le terrain de la poésie. Il nous présente certaines situations avec détail et précision et avec une très grande simplicité. Ainsi, il enrichit comme il peut la bibliothèque kabyle.

Le roman « Ljerrat », est un recueil de 13 nouvelles, dans lesquelles, l’auteur brosse diverses situations qui ont une relation directe avec notre société. Il traite la trahison, la folie de l’amour, les activités culturelles…

Ljerrat, est un rêve qui nous fait défiler les traces de cet artiste anonyme, qui laisse ses pas dans cette chambre, qu’il a occupé à un moment, sans qu’on sache l’issue de son itinéraire. L’auteur nous fait vivre la beauté artistique par le biais de ces traces sur le mur qui arrive sur le toit pour finir en cercle sur l’ampoule. A chaque empreinte, il y’a un artiste qui est remémoré à travers le monde, de Mhamed Issiakhem à Salvador Dali, sans oublier Arezki Larbi. De cette beauté qu’il découvre dans la chambre, il prend notre main pour nous emmener à faire une comparaison avec le quotidien, pour enfin revenir à sa chambre et dormir.

Dda Amar, le titre d’une de ces nouvelles, est l’histoire de ce taxieur marié à une femme, avec laquelle il a eu deux gosses. Lors d’une course qu’il effectua, il prit une femme enceinte à l’hôpital. Cette dernière l’inculpa d’être le père des jumeaux qu’elle vient d’accoucher. Lui, bien sur, nia. Au contrôle sanguin, auquel il est soumis, il découvre sa stérilité. Au-delà de l’histoire, l’auteur Brahim Tazaghart, veut nous parler de la morale de la société, qui nous interpelle, en disant que des fois nous pouvons dénigrer un comportement, que des fois les raisons de son existence dépasse les envies. .

Targit (le rêve), comme le titre l’indique, décrit la situation d’un consommateur de drogues douces (kif, hachisch). Il cite le cas de ces jeunes qui pensent trouver la clé à leurs problèmes dans un joint. Il se laisse prendre dans des hallucinations. Ferroudja est cette atmosphère qui règne au sein d’une troupe théâtrale, en répétition. Le stress qui envahit le metteur en scène…

Tikli deg yid (le noctambule), c’est l’histoire de Amnay, un militant des causes opprimés, qui avec le recul veut quelques part arrêter son chemin. Cet état de fait est né, suite aux mésaventures endurées dans sa vie. Tikli deg yid, est une nouvelle qui cache une histoire. Akka kan (ça continue), est une critique de ces militants qui ne veulent pas affronter la réalité.

Pour ce qui est de la méthode de transcription, nous remarquons quelques erreurs qui ne sont pas d’une très grande importance. Sinon l’auteur, a fait en sorte de respecter les propositions de l’INALCO, pour la notation usuelle à base latine de Tamazight.

Le style que nous propose l’auteur, dans ce roman « Ljerrat », est prosaïque, plein d’images qui alimentent notre envie de lecture en langue kabyle. Pour parler du temps maussade, Brahim Tazaghart écrit « itran rewwlen deffir usigna ittehnunufen. » ou cette métaphore dans laquelle il cite la dignité « msawalen idurar, mlalent nnhati, tendekwal-d tfentazit deg wulawen yerzen » ou celle qui traite la nuit « ttlam yebded ghef tsusmi d usemmid » ou cette personne qui ignore ce qu’il veut « myuttalent tikta deg tmelghight-is am tissist ».

C’est avec ces essais que nous pouvons développer l’esprit productif. « Ljerrat » peut être d’un très apport à la découverte de nouveaux synonymes et de nouvelles manières d’exprimer une pensée d’une région à une autre.

Mohand Ait Ighil

Publié dans tamazight(65) | Pas de Commentaire »

12
 

The Soul of a Slayer |
AHL EL KSAR |
toutelactualite |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Halliburton Manufacturing &...
| Le Tallud 79200
| momema